Aviso legal

ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS
María Reimóndez pón a disposición dos seus usuarios neste sitio un conxunto de informacións, arquivos e documentos así como varios servicios dos que o seu uso está suxeito ás condiciónscontidas neste documento. O feito de acceder a este sitio implica que vostede acepta todas e cada unha dascondicións de utilización. María Reimóndez resérvase o dereito a modificar periodicamenteestas condicións se así o estima conveniente. O uso que vostede faga deste sitio sempre estará suxeito ás máis recentes condicións de utilización que estean incluídas no propio sitio no momento da súa utilización. O uso de calquera material ou servicio contido neste sitio realizarase de acordo coas normas e condicións específicasde cada material ou servicio, ademais das normas contidas nestas condicións de utilización. O incumprimentode calquera das condicións de utilización implica o remate inmediato da súa autorización para utilizalo e aobriga de destruír calquera material que fose descargado ou impreso dende este sitio.

DEREITOS DE PROPIEDADE
Os materiais e servicios accesibles neste sitio están protexidos por copyright, dereitos de autor e propiedade e/ou polas normas legais que garanten a propiedade intelectual, de xeito que calquera uso non autorizado destesmateriais ou servicios pode supoñer unha violacións destas leis. Agás polo aquí indicado expresamente, nin María Reimóndez nin os seus proveedores garanten de xeito explícito ou implícito ningún dereito sobre calquera patente, copyrights, dereitos de marcas ou información de negocios confidencial con respecto aos materiais ou servicios.

USO DA INFORMACIÓN DO SITIO
Agás que se indique outra cousa nun lugar distinto deste sitio, está permitido ver, descargar e imprimir os documentos e a información dispoñible sempre que se realice de acordo coas seguintes condicións:

Non está permitido eliminar o copyright nin ningún outro aviso sobre a propiedade que estea contido nos documentos e información. María Reimóndez resérvase o dereito a revocar en calquera momento a autorización para ver, descargar e imprimir os documentos e a información dispoñible neste sitio, e o uso destes obxectos deixaráde ser accesible inmediatamente.

Os dereitos especificados anteriormente de visualización, impresión e descarga dos documentos e información dispoñibleneste sitio non son aplicables a súa maqueta nin deseño. Todos os elementos deste sitio están protexidos polas leis relativas ao dereito de propiedade e non poden ser copiados nin plaxiados nin en parte nin na súa totalidade.

GARANTÍAS E LIMITACIÓNS
Agás o que expresamente sinale un acordo escrito entre vostede e María Reimóndez, ou que non sexa aplicable por lei, todos os materiais e servicios deste sitio son facilitados “tal cal”, sen garantía de ningún tipo, nin explícita nin implícita, incluíndo, pero non limitando, as garantías implícitas de comerciabilidade, adecuación a fins particulares ou non incumprimento.

De xeito ilimitado, María Reimóndez non se fai responsable nin facilita garantía ningunha sobre: (i)que os servicios e productos satisfagan as súas necesidades (ii) que os servicios e materiais estean dispoñibles sen interrupción, sexan oportunos, seguros, ou estean libres de erros (iii) que os resultados que poida obter do seu uso sexan eficaces, exactos e precisos (iv) que a calidade de todos os productos e servicios obtidos neste sitio sexa aque vostede agarda.

Este sitio pode conter erros técnicos ou doutro tipo, inexactitudes ou erros tipográficos. María Reimóndez poderá realizar en calquera momento e sen previo aviso cambios nos materiais ou servicios deste sitio, incluíndoos prezos e a descripción dos productos aquí contidos. Os materiais e servicios deste sitio poden non estar ao día sen que María Reimóndez asuma a obriga de mantelos actualizados.

En caso ningún nin María Reimóndez nin os seus proveedores serán responsables diante de vostede ou terceiras partes por calquera deterioro de calquera tipo, directo ou indirecto, especial, incidental, ou consecuente, incluíndo, pero non limitando, os danos resultantes da perda de datos ou beneficios, independente de que María Reimóndez avisara ou non destes riscos na utilización dos productos ou servicios deste sitio, nin nos doutras compañías que aquí se mencionen.

A descarga de calquera material deste sitio realízase baixo a propia responsabilidade e risco do usuario, de xeito que vostede acepta ser o único responsable dos danos ou da perda de datos que poidan producirse no seu sistema informático como resultado da descarga ou adquisición destes materiais.

Este sitio contén enlaces con sitios en Internet doutras compañías que non se atopan baixo o control de María Reimóndez. Por isto, se vostede decide visitar estes sitios faino baixo o seu risco e responsabilidade, sen que María Reimóndez asuma responsabilidade ningunha pola seguridade ou exactitude de ningunha información, datos, opinións, consellos ou manifestacións destes sitios, nin da calidade dos productos ou servicios que alí se ofrezan. María Reimóndez inclúe os enlaces con estes sitios como un servicio práctico, pero isto non implica de xeito ningún que María Reimóndez garanta ou acepte responsabilidade algunha en relación co seu contido.

LEIS E DISPOSICIÓNS APLICABLES

Vostede e María Reimóndez acordan que todos os asuntos relacionados co seu acceso e uso deste sitio sexan regulados pola lexislación de España con exclusión de calquera outra normativa nacional ou internacional. Todos os litixios relativos ás Condicións de utilización serán xulgadas polos tribunais competentesde Madrid, España. María Reimóndez resérvase o dereito de exercer as accións legais que estime oportunas. María Reimóndez non é responsable de se os contidos do seu sitio www.mariareimondez.com son apropiados ou están dispoñibles para o seu uso noutros lugares, nin que se poida acceder a eles en lugares onde eses contidos sexan ilegais ou estean prohibidos. Aqueles que accedan a este sitio dende eses lugares fanno por propia iniciativa e só a ele sincumbe respecto polas leis locais.

DEREITOS DE MARCA
As marcas e logotipos que aparecen neste sitio son propiedade de María Reimóndez. Está prohibida a utilización destas marcas sen previa autorización escrita de María Reimóndez ou das terceiras partes propietarias das marcas.

Copyright ©2014 María Reimóndez